Uporabniška orodja

Orodja spletišča


sl:wiki:zrc_sazu

Primerjava izbranih različic

Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.

Poveži s tem pogledom primerjave.

sl:wiki:zrc_sazu [2016/11/21 13:29] (Trenutna)
irsnc ustvarjena
Vrstica 1: Vrstica 1:
 +====== Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) ======
  
 +[[http://​www.zrc-sazu.si/​en/​node|ZRC SAZU]] je stopil na samostojno pot leta 1981. Več kot tristo sodelavk ter sodelavcev je organiziranih v osemnajstih samostojnih,​ vendar usklajenih in povezanih ​ inštitutov. Delo ZRC SAZU je izrazito interdisciplinarno in temelji na sodelovanju,​ dopolnjevanju in sinergiji. Številna in različna področja raziskovanja bi lahko strnili v preučevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov, procesov in praks. Raznovrstni so tudi rezultati našega dela. Niso vidni le v znanstvenih,​ strokovnih in poljudnih člankih ter monografijah v tiskani in spletni različici, ampak tudi v raziskovalnih in predstavitvenih filmih, zemljevidih,​ ploščah, plakatih, razstavah in spletnih straneh. Naše osnovno poslanstvo so temeljne raziskave, ki jih izvajamo v okviru nacionalnih raziskovalnih programov, nacionalnih temeljnih raziskovalnih projektov, mednarodnih projektov in centrov odličnosti.
 +
 +ZRC SAZU izvaja tudi vrsto aplikativnih projektov, ki presegajo ozko usmerjenost posameznih strokovnih področij ter omogočajo dragocene medinštitutske in interdisciplinarne povezave. Da so spoznanja humanističnih raziskav koristna tudi pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine,​ kakor tudi pri iskanju rešitev za konkretne probleme, dokazujejo številni dosežki, med katerimi izpostavljamo zlasti izdelavo temeljnih slovarjev slovenskega knjižnega in strokovnega jezika, negovanje, ohranjanje, varovanje in upravljanje avtentičnih prvin slovenske naravne in kulturne dediščine,​ izdelavo strategij za odgovoren odnos do naravne, kulturne in žive dediščine (npr. študije vpliva na okolje, študije ranljivosti,​ gospodarjenje z vodnimi viri, strokovna podpora pri gradnji infrastrukturnih objektov ter avtocest, razvoj metodologije in preventivnih oziroma intervencijskih programov, namenjenih osebam s težavami v duševnem zdravju, uveljavljanje evropskih politik varovanja dediščine). Podporno delo temeljnim in aplikativnim raziskavam predstavljajo gradiva, ki jih sodelavci že desetletja kontinuirano zbirajo v okviru programa »Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda«, programa, ki sodi med statutarne naloge ZRC SAZU in ki jo ta izvaja skupaj s [[hhttp://​www.sazu.si/​o-sazu.html|Slovenska akademija znanosti in umetnosti]].
 +
 +===== Raziskovalna mreža =====
 +Raziskovalno mrežo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti pletejo raziskovalci osemnajstih ​ inštitutov ZRC SAZU: Biološki inštitut Jovana Hadžija, Družbenomedicinski inštitut, Filozofski inštitut, Geografski inštitut Antona Melika, Glasbenonarodopisni inštitut, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Inštitut za arheologijo,​ Inštitut za kulturne in spominske študije, Inštitut za kulturno zgodovino, Inštitut za raziskovanje krasa, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Inštitut za slovensko narodopisje,​ Muzikološki inštitut, Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta in Zgodovinski inštitut Milka Kosa. Raziskovalci opravljajo raziskave tudi v okviru treh regionalnih postaj, Raziskovalne postaje Maribor, Raziskovalne postaje Nova Gorica in Raziskovalne postaje Prekmurje, ki raziskovalno mrežo povezujejo od skrajnega zahoda do skrajnega vzhoda Slovenije.
 +[[http://​giam2.zrc-sazu.si/​sl/​enote |Organizacijske enote]].
 +
 +
 +==== Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU ====
 +[[http://​giam.zrc-sazu.si/​sl/​predstavitev#​v|Geografski inštitut Antona Melika]] je član ZRC SAZU vse od leta 1981. Že od vsega začetka je najvažnejša naloga inštituta izvajanje temeljnih in uporabnih geografskih raziskav Slovenije in njenih pokrajin ter pripravljanje temeljnih geografskih del o Sloveniji kot državi in delu sveta. Od osamosvojitve Slovenije so raziskovalci inštituta v sodelovanju z drugimi slovenskimi geografi pripravili več obsežnih geografskih knjig o Sloveniji kot neodvisni državi, na primer nacionalni, svetovni, šolski in popisni atlas, geografski terminološki slovar, krajevni leksikon ter splošna in regionalna monografija. Inštitut sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih projektih, organizira znanstvena srečanja, izobražuje mlade raziskovalce,​ izmenjuje znanstvenike. V zadnjem desetletju so raziskovalci inštituta objavili več kot 3000 bibliografskih enot in imeli več kot 500 predstavitev na konferencah v Sloveniji in tujini.
 +
 +**Publikacije**\\
 +Inštitut skrbi za izdajo šestih akademskih publikacij:​\\
 +- [[http://​ojs.zrc-sazu.si/​ags|Acta geographica Slovenica / Geografski zbornik,​]]\\
 +- [[http://​giam.zrc-sazu.si/​sl/​publikacije/​geografija-slovenije#​v|Geografija Slovenije,​]]\\
 +- [[http://​giam.zrc-sazu.si/​sl/​publikacije/​georitem#​v|Georitem,​]]\\
 +- [[http://​giam.zrc-sazu.si/​sl/​publikacije/​gis-v-sloveniji#​v|GIS v Sloveniji,​]]\\
 +- [[http://​giam.zrc-sazu.si/​sl/​publikacije/​regionalni-razvoj#​v|Regionalni razvoj,]]\\
 +- [[http://​giam.zrc-sazu.si/​sl/​publikacije/​naravne-nesrece#​v|Naravne nesreče]].\\
 +
 +**Znanstvena srečanja**\\
 +Inštitut organizira tri glavne dogodke:\\
 +- Simpozij //​Geografski informacijski sistemi v Sloveniji//,​\\
 +- Posvet //Naravne nesreče v Sloveniji//,​\\
 +- Simpozij //Slovenski regionalni dnevi//.\\
 +
 +**Povezave**\\
 +[[http://​giam.zrc-sazu.si/​sl/​predstavitev#​v|Geografski inštitut Antona Melika]]\\ ​
 +[[http://​ojs.zrc-sazu.si/​ags|Acta geographica Slovenica/​Geografski zbornik]]\\
sl/wiki/zrc_sazu.txt · Zadnja sprememba: 2016/11/21 13:29 uporabnika irsnc